Zamówienia publiczne – Pełnomocnik

Tytuł Projektu: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”, finansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1   „E-administracja i otwarte zasoby”

Nazwa postępowania

Dokumenty do pobrania

Zakup infrastruktury informatycznej w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”

Ogłoszenie nr 594570-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 

  2. SIWZ

  3. OPZ

  4. Wzór umowy

  5. Załącznik do umowy

  6. Oświadczenie zał. 3

  7. Oświadczenie zał. 4

  8. Oświadczenie zał. 5

  9. Wykaz oferowanego sprzętu

  10. Formularz Oferty

Wszystkie pliki do pobrania

 

11. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.10.2020

12. Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.10.2020