Zamówienia publiczne – Pełnomocnik

Tytuł Projektu: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”, finansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1   „E-administracja i otwarte zasoby”

Nazwa postępowania

Dokumenty do pobrania

 

Zakup licencji systemu e-Urząd w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” Portal e-Oświata

Ogłoszenie nr 776214-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

(Postępowanie zakończone)

 1. Ogłoszenie z dnia 31.12.2020r. o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik nr 3 do wzoru umowy
 6. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
 7. Oświadczenie o grupie kapitałowej
 8. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
 9. Scenariusz prezentacji systemu e-Urząd
 10. Formularz Druk oferty
 11. Wykaz dodatkowego doświadczenia osób dedykowanych do realizacji zamówienia
 12. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
 13. Wyjaśnienia treści SIWZ 08.01.2021r.  
 14. Zmiana treści SIWZ 08.01.2021r. 
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.01.2021
 16. Wzór umowy – aktualizacja z dnia 08.01.2021
 17.  Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.01.2020r.
 18. Zawiadomienie z dnia 08.02.2021r o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zakup licencji systemu e-Urząd
w ramach projektu
„Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”

Ogłoszenie nr 764414-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

(Postępowanie zakończone)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. 2a) Wzór umowy
 5. 2b) Wzór umowy
 6. 2c) Załącznik nr 3 do wzoru umowy
 7. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
 8. Oświadczenie o grupie kapitałowej
 9. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
 10. Scenariusz prezentacji systemu e-Urząd
 11. 7a)  Formularz Druk oferty Część I
 12. 7b)  Formularz Druk oferty Część II
 13. Wykaz dodatkowego doświadczenia osób dedykowanych do realizacji zamówienia
 14. 9a) Zobowiązanie podmiotu Część I
 15. 9b) Zobowiązanie podmiotu Część II

 16. Zmiana treści SIWZ 18.12.2020
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.12.2020
 18. Wyjaśnienia treści SIWZ 21.12.2020
 19. Zmiana treści SIWZ z dnia 21.12.2020
 20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.12.2020
 21. Opis Przedmiotu Zamówienia aktualizacja z dnia 21.12.2020
 22. 2b) Wzór umowy aktualizacja z dnia 21.12.2020 
 23. 2c) Załącznik nr 3 do wzoru umowy aktualizacja z dnia 21.12.2020
 24. Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.12.2020r. Zestawienie złożonych ofert Część I 
 25. Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.12.2020r. Zestawienie złożonych ofert Część II

 26. Informacja z dnia 31.12.2020r. o unieważnieniu postępowania w zakresie Części II
 27. Zawiadomienie z dnia 25.01.2021r. o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I 

Zakup infrastruktury informatycznej w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”

Ogłoszenie nr 594570-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.

(Postępowanie zakończone)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 

 2. SIWZ

 3. OPZ

 4. Wzór umowy

 5. Załącznik do umowy

 6. Oświadczenie zał. 3

 7. Oświadczenie zał. 4

 8. Oświadczenie zał. 5

 9. Wykaz oferowanego sprzętu

 10. Formularz Oferty

Wszystkie pliki do pobrania

11. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.10.2020

12. Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.10.2020

13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty