Geopark w Ujsołach

26 kwietnia 2016

Przedmiotem przedsięwzięcia, podejmowanego przez Gminę Ujsoły było prowadzenie prac z zakresu dalszej, kompleksowej rekultywacji terenu dawnego kamieniołomu piaskowca, położonego w Glince. Inwestycja ta jest rozszerzeniem prac, które zostały już przez Gminę podjęte w 2009 r., w ramach projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince”. W latach 2009 – 2010 Gmina Ujsoły, korzystając ze wsparcia, uzyskanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego, przeprowadziła rewitalizację części przedmiotowego obszaru. Pozostała część terenu po dawnym wyrobisku piaskowca magurskiego w Glince w dalszym ciągu pozostawała w stanie złym, bezwzględnie wymagającym szeroko zakrojonej rewitalizacji, stąd koncepcja realizacji niniejszej inwestycji.

Więcej na stronie:

http://rpo-promocja.slaskie.pl/projekt.php?art1=1405685642