Ogłoszony konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw

16 czerwca 2016

Szanowni Państwo,

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA KONKURS nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 na dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL
2014-2020, obejmujący dwa typy projektów:
  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.  

Kto się może ubiegać o dofinansowanie? 

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

(zgodnie z definicją zawartą w  Załączniku I Rozporządzenia 651/2014[1]), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Termin naboru:

od 30.06.2016 r. do 10.08.2016 r.

Więcej na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/87

Zapraszamy do współpracy!