O nas

boss
Włodzimierz Stasica
Prezes Zarządu spółki TECHMASTER

TECHMASTER świadczy usługi doradcze na rzecz jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wieloletnie doświadczenie, ciągły rozwój oferowanych usług, inwestycje w kapitał ludzki i własną bazę dydaktyczno-laboratoryjną, ponad 1000 opracowanych projektów na kwotę dofinansowania przekraczającą 700 milionów złotych, liczna kadra wysoko wykwalifikowanych ekspertów oraz rzetelność w obsłudze naszych Klientów, potwierdzona uzyskanymi referencjami plasują spółkę TECHMASTER w czołówce przedsiębiorstw doradczych w Polsce (wg rankingu czasopisma Fundusze Europejskie). Świadczymy i oferujemy kompleksowe usługi, związane z doradztwem w zakresie pozyskania i rozliczania otrzymanych środków finansowych z Funduszy Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych. Ponadto realizujemy własne projekty inwestycyjne i szkoleniowe dla osób niesamodzielnych, samotnych, bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponad 1500 przeszkolonych osób w zakresie zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych na przestrzeni ostatnich kilku lat z wykorzystaniem finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego uprawniają nas do stwierdzenia, że propagujemy ideę „włączania społecznego” osób powracających na rynek pracy. Oferta TECHMASTER jest systematycznie poszerzana, celem dopasowania jej do zapotrzebowania i oczekiwań ze strony rynku. Obecnie TECHMASTER jako spółka świadczy usługi w trzech zasadniczych działach tematycznych: doradztwo przy pozyskiwaniu środków z UE, usługi i doradztwo informatyczne oraz innowacyjne usługi inspekcji TV sieci kanalizacji i wodociągu.

Serdecznie zapraszam do współpracy z TECHMASTER, gdyż Fundusze Europejskie są właśnie dla CIEBIE.

——————————————————————————————————————————————————————————————

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W TECHMASTER

POZNAJ SWOJE PRAWA I ZASADY KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: Administratorem Danych Osobowych jest TECHMASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Kabaty 2, kod pocztowy: 34-300 Żywiec. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@techmaster.com.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celu: Świadczenia usług związanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnych, obsługą usług i dostaw świadczonych przez firmę, organizacją szkoleń, udzielania konsultacji, obsługi i udzielania informacji, w tym drogą e-mailową oraz poprzez formularz kontaktowy, obsługi reklamacji oraz świadczenia usług związanych z obsługą projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych:

  • jeśli wyraziliście Państwo zgodę/na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO
  • jeśli została z Państwem zawarta umowa/na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO
  • jeśli Administrator ma ku temu prawnie usprawiedliwiony interes/na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO Dla celów podatkowych i rachunkowych w związku z przepisami prawa:
  • jeśli Administrator ma podstawę prawną wynikającą z prawa/na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO Przechowywania danych w celach archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności:
  • jeśli Administrator ma ku temu prawnie usprawiedliwiony interes/na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO Zapisywania danych w plikach cookies:
  • jeśli wyraziliście Państwo zgodę/na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie:

  • podmiotom wspierającym Administratora Danych Osobowych w świadczeniu usług, z którymi została podpisana umowa powierzenia,
  • właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dotyczy umowy: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres na jaki została zawarta z Państwem umowa oraz na czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy. Dotyczy zgody: Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Administrator Danych Osobowych zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora Danych), ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których Administrator Danych nie będzie potrzebował w celu kontroli przez organy publiczne), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust 1 pkt a RODO i art. 9 ust 2 pkt b RODO), prawo do bycia zapomnianym ( jeśli przepis prawa na to pozwala).

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia z Państwem umowy i jej realizacji. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości podpisania z Państwem umowy oraz realizacji usługi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Decyzje podejmowane wobec Państwa nie będą oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.