Dofinansowanie do budowy KANALIZACJI.

18 maja 2016

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,   ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach KONKURS NR POIiŚ.2.3/2/2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane na następujące typy projektów:

  • Typ projektów 1
    Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
  • Typ projektów 2
    Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RL

Termin naboru:
od 31.05.2016 do 31.07.2016

Zapraszamy do współpracy!