Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych

24 kwietnia 2020

Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych dla firm z Województwa Śląskiego szansą na walkę ze skutkami COVID-19. Już od 28 kwietnia 2020r. rusza nabór wniosków w ramach konkursu Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wnioski będzie można składać w 4 rundach (co dwa tygodnie) w okresie najpóźniej do 23 czerwca br. Budżet konkursu to ponad 76 milionów złotych.

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach specjalnego konkursu jest :

 • utrzymania konkurencyjności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora MŚP, dotkniętych ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego oraz/lub
 • utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora MŚP, dotkniętych ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego oraz/lub
 • zwiększenia konkurencyjności oraz/lub przyczynienie się do tworzenia przez przedsiębiorstwa miejsc pracy. Nabór ukierunkowany jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy prowadzą dominującą działalność w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19, takich jak:

  • Gastronomia
  • Hotelarstwo;
  • Turystyka;
  • Organizacja czasu wolnego;
  • Handel detaliczny;
  • Usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne);
  • Produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż.

Premiowane będą firmy które wykażą spadek obrotów spowodowanych wystąpieniem COVID-19 o co najmniej 50% w stosunku do obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek obrotów.

Maksymalnie można starać się o dotację do 85% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 800 tysięcy zł. Wielkość dofinansowania zależna będzie od uzyskanej już do tej pory pomocy de minimis.

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców to m.in:

 1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (np. maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy, linie produkcyjne, wyposażenie w nowe i używane środki trwałe, etc)
 2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (licencje, patenty, oprogramowanie etc.) + koszty bieżące (np. wynagrodzenia pracowników, koszty najmu)

Nie ma potrzeby przedstawiać zaświadczenia o innowacyjności projektu.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod adresem e-mail biuro@techmaster.com.pl. Prosimy o pozostawienie danych kontaktowych. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo ze wszystkimi zainteresowanymi firmami będziemy prowadzili konsultacje zdalne, a następnie po wstępnej weryfikacji kwalifikowalności Państwa projektu będziemy umawiali konsultacje stacjonarne z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu
Fundusze Europejskie są właśnie dla Ciebie!
biuro@techmaster.com.pl