Bon na cyfryzację

21 września 2021

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w terminie:

Od 20 września do 20 października 2021 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: Do 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 60 000 PLN (minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych,    jak i minimalna wartość dofinansowania tj. 51 000 zł dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 300 000 PLN (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych, w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł).

Celem dotacji jest zapewnienia wsparcia finansowego na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach MŚP. Dofinansowanie będzie wspierało projekty polegające na wdrożeniu rozwiązań cyfryzacyjnych.

Dla kogo: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19, tzn. projekty dotyczące działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.

Jakie koszty będą kwalifikowane – na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:

– zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

– zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Projekt powinien wpływać korzystnie na zmianę funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów. Korzyści mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, dostawców). Realizacja projektu może usprawnić lub uzupełnić już toczące się procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii przedsiębiorstwa.

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Wprowadzenie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinno spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

Projekt musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowo oferty.

Rozliczenie projektu nastąpi w bardzo korzystnej dla przedsiębiorców formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami

TECHMASTER Sp. z o.o.

www.techmaster.com.pl

biuro@techmaster.com.pl

telefon 33-861-16-87

mobile: 505-805-992