Konkurs nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-260/18

26 kwietnia 2019

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Gmina Ujsoły z projektem pn.: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych” oraz Gmina Węgierska Górka z projektem pn.: „Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka” w ramach Poddziałania 10.2.4 . Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, znalazła się wśród projektów wybranych do dofinansowania. Władzom Gmin serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za owocną współpracę i zaufanie życząc dalszych sukcesów.

Włodzimierz Stasica- Prezes Zarządu